هیدرا

اساطیر یونان,اساطیر اسکاندیناوی,اساطیر آریایی,اساطیر ایران باستان,مادر زاینده پلیدی,اکیدنه,تایفون,اکیدنه کیست؟,اورتوس,سربروس,هیدرا,شیمر,آنگرابودا,جانیت ها,لوکی,راگناروک,فنریر,یورمونگاندر,هل,هل کیست؟,
در نگاهی موشکافانه در اساطیر بسیاری از تمدن ها شخصیت آسترال مونثی را می یابیم که در نقش \"مادر زاینده پلیدی ها\" ظاهر می گردد. این شخصیت گاها خود هیچ زیان مستقیمی به کائنات وارد نساخته اما فرزندانی از ز
توره اساطیر باستان
منو کاربری