هروارد کارینگتون

گف,مانگوس,شبح دالبی,ایروینگ,کشنز,کشنزگپ,جزیره من,اساظیر بریتانیا,شکارچیان ارواح,هری پرایس,هروارد کارینگتون,توره اساظیر باستان,
#گف، همچنین به عنوان #مانگوس سخنگو یا شبح #دالبی نیز شناخته می شود، آن یک مانگوس سخنگو بود که ادعا می شد در یک خانه مزرعه متعلق به خانواده #ایروینگ زندگی می کرد.  مزرعه ایروینگ در #کشنزگپ نزدیک د
توره اساطیر باستان
منو کاربری