فرهنگ ایران

تکشاخ,یونی کورن,اساطیر ایران,اساطیر اروپا,فرهنگ ایران,اعتقادات اروپای ها,فرهنگ اروپای کهن,توره اساطیر باستان,توره,
#تکشاخ یا #یونی_کورن نام موجودی اساطیری و افسانه در فرهنگ #ایران، #اروپای کهن و قرون وسطی است. با اینحال اسب تک شاخ در اساطیر دیگر فرهنگ‌ها نیز دیده شده‌است.تک‌شاخ موجودی افسانه ا
توره اساطیر باستان
منو کاربری