تانری

کوارا,تنگری,اساظیر ترک,خدایان ترک,کوارا کیست,رود دانوب,دانوب,اوغور,کایرا,شامانیسم,شامانها,تنگری پرستی,تانری,توره اساظیر باستان,
#کوارا خدای رعد و برق و پسر #تنگری در اساطیر #تورک معرفی میشود. کوارا در میان مردمان اولیه رود #دانوب از احترام خاصی برخوردار بود. این خدای تورک #اوغور با #کایرا مطابقتهایی دارد که گمان می‌رود در
توره اساطیر باستان
منو کاربری