ایتون کیست

ایتون,ایتون به چه معناست,ایتون کیست,تیفون,اکیدنا,پرومتئوس,اساظیر یونان,خدایان یونان,توره اساظیر باستان,
پرنده ای که با نام #ایتون شناخته میشود. ایتون در اصل به معنای سوختن یا درخشش بسیار است. ایتون فرزند هیولاهای #تیفون و #اکیدنا میباشد. ایتون همان عقابی بود که مسئولیت عذاب #پرومتئوس به دستور خدایان #ی
توره اساطیر باستان
منو کاربری