اومای کیست؟

خدابانو اومای,تمدن تورک,اقوام آلتای,اساطیر تورک,اومای کیست؟,اساطیر آلتای,اعتقادات تورک,باورهای تورک ها,توره اساطیر باستان,توره,
شایسته است اگر خدابانو #اومای را محبوبترین وجود آسترال مونث نزد تمدن #تورک و اقوام #آلتای بدانیم. اومای اولین وجودی است که در مقام حقیقی یک \"خاتون\" تظاهر می یابد. چرا که خاتون مقامی است که تنها شایسته
توره اساطیر باستان
منو کاربری