اساطیر روم

اساطیر روم,اساطیر ایتالیا,کاکوس,کاکیوس,اساطیر یونان,ولکان,هفاستئوس,هرکول,هراکلیتوس,توره اساطیر باستان,توره,کاکوس چیست؟,
در اساطیر #روم و #ایتالیا کاکوس یا کاکیوس برگرفته از کلمه کاکوس در ریشه یونانی به معنای بد، یک غول آتشین است که بیشتر او را فرزند #ولکان میدانند. بعضی اسطوره شناسان ایتالیایی اکوس را فرزند #هفاستئوس
توره اساطیر باستان
منو کاربری