آینور گازانفرگیزی

ایه,اگه,اگا,اساظیر تورک,اسظوره شناسی تورک,اگه کیست,ایزن,ایزن کیست,شامانیسم,شامانها,اساطیر اذربایجان,آینور_گازانفرگیزی,تنگریسم,تنگری پرستی,تنگری,ادیان ابراهیمی,وربیتسکی واسیلی,ارلیک,اولگن,اود ایه سی,
#ایه یا #اگه یا #آگا روحی است در اساطیر #تورک که ایزد سرپرست مکان، شخص، تبار، ملت، دارایی های طبیعی یا گاها یک حیوان اسطوره ای است. گرچه این گونه ارواح را «ارباب» یا «مالک» می
توره اساطیر باستان
منو کاربری