شامان: کائنان شامانیسم

شامان: کائنان شامانیسم,کائنان شامانیسم,شامان چیست,کتب شامانیسم,امانیزم چیست,شامان کیست,شامانیزم چیست,شامان در اساطیر تورک,شامان در اساطیر سیبری,سایت توره اساطیر باستان,
بزرگترین روحانیون باور تنگریچیلیک یا همان تنگری باوری، دین باستانی #تورک ها #شامان معناهای مختلفی دارد اما  مهمترین آنان، ساحر، صاحب ارواح،جادوگر و مقرب میباشد.&nbs
توره اساطیر باستان
منو کاربری