میکتلان تکوتلی:خدای جهنم

میکتلان تکوتلی:خدای جهنم,میکتلان تکوتلی,اسطوره شناسی اقوام سرخپوست,اساطیر آزتک,اساطیر مایا,خدایان آزتک,توره اساطیر باستان,
میکتلان تکوتلی خدای جهنم در اسطوره شناسی سرخپوستان و قبیله آزتک.  او یکی از خدایان اصلی  آزتک، و برجسته ترین خدا، در میان خدایان و  خدای بانوان متعدد دن
توره اساطیر باستان
منو کاربری