دولای خان: خدای چشم گرسنگی

دولای خان: خدای چشم گرسنگی,دولای خان,خدای چشم گرسنگی,الهه های تورک,اساطیر تورک,اساطیر ترک,خدایان تورک,خدایان ترک,اسطوره شناسی تورک,توره اساطیر باستان,
در متولوژی تورک او را خدای چشم گرسنگی(ندید پدید/ندیده) میدانند.  دولای خان یا دوغولای خان نیز خوانده میشود. او ثروتی بی حد  و اندازه ای دارد. او را حاکم بخشی از ارواح ش
توره اساطیر باستان
منو کاربری