شهریور: موکل بر سلطنت حقانی

شهریور: موکل بر سلطنت حقانی,شهریور,موکل بر سلطنت حقانی,اساطیر ایران,اسطوره های ایران,اسطوره شناسی ایران,اسطوره شناسی آریایی,خدایان آریایی,خدایان ایران,توره اساطیر باستان,
در اساطیر  آریایی باستان  جایگاهی خاص و والا برای مفهوم \"پادشاهی\" قابل مشاهده است.  شاهنشاه پاک و عدالت گستر از منظر ایرانیان از دیرباز تا کنون به منزله ی  نعم
توره اساطیر باستان
منو کاربری