یوم کاکس: خدای ذرت

یوم کاکس: خدای ذرت,خدایان مایا,اسطوره شناسی مایا,اساطیر مایا,یوم کاکس,توره اساطیر باستان,
یوم کاکس خدای مورد احترام میان جامعه کشاورز درتمدن  مایا ها بود. یوم کاکس خدای ذرت بود و وجود خدایی برای ذرت نشان از  احترام این گیاه برای مایاها و جنبه الهی
توره اساطیر باستان
منو کاربری