اهریمن: ذات پلید

اهریمن: ذات پلید,ذات پلید,اهریمن,انگره مینو,اساطیر آریایی,خدایان آریایی,اساطیر ایران,اسطوره شناسی ایران,ایزدان آریایی,توره اساطیر باستان,
انگره مینیو یا  اهریمن وجود اصلی شر در اساطیر پارس است. وی همچنین آفریننده ی نیمه ی  شر آفرینش است و هر آنچه که تاریکی و نقصان و عیب را شامل می شود از آفریدگان وی هستند.
توره اساطیر باستان
منو کاربری