زیز: پرنده عظیم جثه

زیز: پرنده عظیم جثه,زیز,پرنده عظیم جثه,
زیز پرنده ای بسیار بزرگ به صورت شیرعقاب در داستانها است.  گفته میشود که زیز آنقدر بزرگ بود که بالهایش میتوانست جلوی نور خورشید را بگیرد.  ربیها نو
توره اساطیر باستان
منو کاربری