زانا

زانا,اساطیر رومانی,اساطیر آریایی,اساطیر عرب,پری,جن,توره اساطیر باستان,توره,
 #زانا در اساطیر #رومانی به عنوان مادرخوانده میشود.زانا بیشتر در جنگل زندگی میکند. آنها تقریبا در اساطیر #آریایی همان #پری و در اساطیر #عرب همان #جن میباشند اما بیشتر اوقات جنسیت آنان مونث است.زا
توره اساطیر باستان
منو کاربری