تارانیس

تارانیس,اقوام سلت,اساطیر ایرلند,اساطیر اروپا,ژوپیتر,ثور,اساطیر اسکاندیناوی,مالک چرخ,توره,توره اساطیر باستانپ,
شخصیت #تارانیس طی دوران مدیدی یکی از مهمترین اعضای پانتئون خدایان اقوام #سلت در #ایرلند و محدوده وسیعی از اروپا بوده است. اما ویژگی های توصیف شده او بی پرده حاصل تقلید واضحی از همتایان تمدنهای بزرگ هم
توره اساطیر باستان
منو کاربری