جهی: دختر اهریمن

جهی: دختر اهریمن,جهی در اساطیر ایران,اساطیر ایران,جهی کیست,جهی چیست,معرفی جهی,جایگاه جهی در اساطیر ایران,اساطیر اریایی,سایت اساطیر باستان,توره اساطیر باستان,مرجع اساطیر باستان,
در اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی سخن از "دیوان" بسیاری به میان آمده. آنها به صورت عمده حاصل ذات پلید #انگره_مینیو یا #اهریمن هستند و معمولا موکل بر قسمت خاصی از ناپاکی که در تقابل با امشاسپ
توره اساطیر باستان
منو کاربری