هرا: اولین الهه

هرا: اولین الهه,هرا در اساطیر یونان,هرا کیست,معرفی هرا,هرا در یونان,هرا همسر زیوس,اولین الهه یونان,خدایان یونان,توره اساطیر باستان,
در اساطیر #یونان باستان بی شک والاتبار ترین و مهم ترین الهه #هرا است. اساطیر و روایات بی شمار مربوط به او در تمامی فرهنگ اساطیری یونان ریشه دوانده است و خصوصا هر جا نامی از #زئوس بیاید حتما از هرا و ن
توره اساطیر باستان
منو کاربری