اکومنه: ملازم اهریمن

اکومنه: ملازم اهریمن,اکومنه چیست,اکومنه کیست,معرفی اکومنه,اکومنه در اساطیر ایران باستان,اکومنه در اساطیر ایران,اکومنه در اساطیر آریایی,سایت توره اساطیر باستان,
در اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی اعتقاد به تقابل نیکی و پلیدی و روشنی و تاریکی به یک اصل قابل تعمیم بدل شده است. اصولا هر وجود نیکو و خیری را باید معاندی از لشگر شر باشد که این قانون حتی در مورد شخص
توره اساطیر باستان
منو کاربری