تمرکز سایت بر روی کدام بخش باشد؟
(26.08%) 18
خدایان
(15.94%) 11
نیمه خدایان
(17.39%) 12
موجودات اساطیری
(21.73%) 15
انسان های افسانه ای
(7.246%) 5
رســــوم
(11.59%) 8
وقایــــــع

تعداد شرکت کنندگان : 69