تمرکز سایت بر روی کدام بخش باشد؟
(31.25%) 10
خدایان
(12.5%) 4
نیمه خدایان
(18.75%) 6
موجودات اساطیری
(18.75%) 6
انسان های افسانه ای
(6.25%) 2
رســــوم
(12.5%) 4
وقایــــــع

تعداد شرکت کنندگان : 32