تمرکز سایت بر روی کدام بخش باشد؟
(27.02%) 30
خدایان
(17.11%) 19
نیمه خدایان
(20.72%) 23
موجودات اساطیری
(19.81%) 22
انسان های افسانه ای
(6.306%) 7
رســــوم
(9.009%) 10
وقایــــــع

تعداد شرکت کنندگان : 111